Pro dodavatele zdravotnických zařízen

Segmenty trhu
For hospital's suppliers
Odkup pohledávek po splatnos se často využívá u firem před skončním fiskálního období – vyčištění salda pohledávek po splatnosti. Dodavatelským firmám take výrazně zlespšuje cashflow. Odkup je možno realizovat jako regresní popř. rezregresní (pohledávka je již nastálo v našem účetnictví a není možno ji vrátit v případě nevymožení zpět dodavateli)

Faktoring

Pravidelné financování dodávek do zdravotnických zařízení je realizováno formou faktoringu tzn. Odkupem čerstvě vydaných faktur (pravidelné financování pohledávek do splatnosti).

Tichý factoring / Tichý odkup pohledávek

V případě požadavku od dodavatele na zajištění diskrétnosti před dlužníkem máme možnost nabídnout tichý factoring. Jedná se zejména o neoznamování nového věřitele dlužníkovi do doby porušení řádného splácení předem stanoveného splátkového kalendáře (ten je dopředu dohodnut mezi původním věřitelem a zdravotnickým zařízením)

a

(ručení dodavatelům za splacení závazku nemocnic)

BFF se zaručí dodavateli nemocnice za řádné a včasné splacení závazků nemocnice. V případě, že v době splatnosti nemocnice není schopná své závazky splácet, BFF Česká republika její závazky uhradí. Tato služba umožňuje:

nemocnice si uvědomí existenci ručení a má sama snahu hradit své závazky vůči věřiteli ve lhůtě splatnosti,

dodavatel a nemocnice mají jistotu, že dočasné platební problémy nemocnice nenaruší jejich dobré vztahy,

věřitel má jistotu platby – od nemocnice nebo ručitele, zjednodušeně řečeno vždy dostane své peníze včas.

na základě dlouhodobé smlouvy lze získat garanci BFF za všechny závazky vznikající vůči dodavateli,

 

Půjčka

možnost bezplatného predčasného splacení půjčky

různé formy zajištění

účelová i bezúčelová půjčka