Pro samosprávy a veřejný sektor

Segmenty trhu
Pro samosprávy a veřejný sektor

Půjčka

Účelové anebo neúčelové poskytnutí finančních zdrojů na financování běžných nebo kapitálových výdajů se splatností do 8 let. Čerpání půjčky je jednorázové anebo postupné. Splácení probíhá podle smluvně dohodnutého kalendáře s možností odkladu první splátky až o jeden rok, resp na základě vzájemné dohody.

Přistoupení k závazku

Předmětem služby je přistoupení dalšího dlužníka (BFF) do již existujícího závazkového právního vztahu mezi dlužníkem (samosprávou) a věřitelem (dodavatelem), a to na straně původního dlužníka (tzv. kumulativní intercese).

Restrukturalizace závazků vůči dodavatelům

Tato služba umožňuje samosprávě restrukturalizovat její závazky s cílem dosáhnout optimálního způsobu jejich uhrazení, na dobu delší než je původní splatnost závazku.

Platební Záruka

Firemní záruka společnosti BFF je zabezpečovací nástroj, kterým si samospráva posiluje svoji důvěryhodnost vůči svému obchodnímu partnerovi - dodavateli (oprávněné osobě ze záruky). Poskytnutím záruky si samospráva může dohodnout výhodnejší obchodní podmínky se svým obchodním partnerem (odklad platby, uhrazení platby předem, vrácení zádržného, nižší cena, ....).

Předfinancování platby NFP

Poskytnutí prostředků na předfinancování platby nenávratných finančních prostředků (NFP) slouží k překlenutí časového nesouladu mezi splatnými náklady a jejich refundací z NFP.

Koupě majetku samosprávy s jejím následným zpětným prodejem

Za účelem získání dlouhodobých finančních prostředků (např. na refinancování existujících úvěrů, výplatu exekuce, realizaci investičních záměrů) odprodá samospráva společnosti BFF nemovitý majetek (stavba, pozemek) a následně uzavře kupní smlouvu na její zpětný nákup se zaplacením kupní ceny ve splátkách po dobu až 7 let.

Kapitálový vstup do dceřinných společností (Venture capital)

BFF poskytne svoje finanční prostředky na realizaci podnikatelských záměrů obchodních společností (s.r.o. anebo a.s.), vlastněných ve 100% samosprávou, a to formou vkladu do základního jmění společnosti, popř. jeho navýšením a následným uzavřením smlouvy o prodeji svého obchodního podílu ve společnosti s postupnou úhradou kupní ceny ve lhůtě 5-7 let od kapitálového vstupu.