Soukromi

SOUBORY COOKIES

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou uložené v počítači uživatele z webových stránek, které uživatel navštěvuje. Používají se především k usnadnění fungování webových stránek a k jejich efektivnějšímu provozování, jakož i za účelem poskytování informací majitelům stránky.

Podle § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o ekektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto informujeme, že BFF Ceska republica s.r.o. (Správce), nacházející se v Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4, Česká republika, používá soubory cookies.

Tato tabulka znázorňuje soubory cookies používané BFF Ceska republica s.r.o.:

COOKIE

Název

Účel

Zpracování

Banca Farmafactoring

Banca_Farmafactoring_Cookies_Accepted

Tento soubor cookies používá systém k evidenci výslovného souhlasu internetového návštěvníka na Webových stránkách BFF Ceska republica s.r.o..

Jestliže si přejete odvolat svůj souhlas po přijetí tohoto souboru cookies, odstraňte stejný soubor cookies z vlastního prohlížeče.

Google Analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmt

_utmz

Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají Webovou stránku (například čas a den návštěvy, možné předcházející návštěvy Webových stránek stejným návštěvníkem, webová stránka původu atd.). Uvedené informace používá Banca Farmafactoring ke zlepšení Webové stránky.

Více informací nelznete v části Ochrana osobních údajů spoločnosti Google.

 

Kromě souborů cookies obsažených ve výše uvedené tabulce upozorňujeme také na přítomnost takzvaných dočasných souborů cookies, konkrétně takových souborů cookies, které nejsou trvale uložené v počítači uživatele a zmizí současně se zavřením prohlížeče.

Jejich používání je omezeno výlučně na přenos identifikačních údajů aktuální návštěvy Webové stránky (představovaných náhodnými čísly pocházejícími ze serveru), které jsou nezbytné pro umožnění používání konkrétní služby a bezpečné a efektivní navigace na Webových stránkách. Takzvané dočasné soubory cookies používané na této Webové stránce umožňují její používání bez dalších informačních technologií potenciálně ohrožujících důvěrnost navigace uživatele a neumožňují získat osobní identifikační údaje uživatele.

Soubory cookies budou uložené pro účely přizpůsobení Webových stránek individuálním potřebám jejich návštěvníků, vytváření statistiky návštěv a udržení aktuální návštěvy Webových stránek uživatelem (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webových stránek; změny nastavení souborů cookies je možné provést kdykoliv.

Jestliže si uživatel přeje nepřijmout žádný typ souboru cookies do svého počítače, ani z Webových stránek BFF Ceska republica s.r.o., ani z jiných stránek, může zvýšit úroveň ochrany osobních údajů tím, že vykoná příslušné změny v nastavení webového prohlížeče.

BFF Ceska republica s.r.o. připomíná, že na základě § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o ekektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a článku 17 nařízení (EÚ) 2016/679 má uživatel právo kdykoliv požádat toho, kdo používá uvedená řešení, aby vymazal informace shromážděné pomocí souborů cookies.

SOUBORY COOKIES TŘETÍCH STRAN

Tato Webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Přítomnost těchto odkazů může mít za následek shromažďování údajů z webových stránek a na webové stránky spravované třetími stranami. Správa informací shromážděných „třetími stranami“ se řídí příslušnými pravidly stránek, na které se odkazuje.

UMÍSTĚNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracovatelské operace spojené s webovými službami této stránky se uskutečňuji ve výše uvedeném sídle BFF Ceska republica s.r.o. a jsou prováděny pouze technickým personálem Kanceláře odpovědným za zpracování, nebo oprávněnými Osobami, jestliže k tomu byly pověřeny za účelem činností příležitostné údržby.

DOBROVOLNÉ POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

S výjimkou navigačních údajů, může uživatel poskytnout svobodně své osobní údaje. Pokud tak neučiní, může to mít za následek nemožnost získat požadovanou službu.

ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje se zpracovávají elektronicky po dobu, která je nezbytně nutná pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

Konkrétní bezpečnostní opatření se dodržují, aby se zabránilo ztrátě údajů, nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu. Podle článku 32 nařízení (EÚ) č. 2016/679 BFF Ceska republica s.r.o. přijala veškerá nezbytná bezpečnostní opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů, omezujíce tak rizika týkající se důvěrnosti, dostupnosti a integrity shromážděných a zpracovávaných osobních údajů.

SDÍLENÍ, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ ÚDAJŮ

Shromážděné údaje mohou být převedeny nebo sděleny dceřiným společnostem Skupiny Banca Farmafactoring za účelem činností, které jsou přísně spjaty a jsou potřebné pro poskytování služeb, jako je správa IT systémů nebo zpracování operací uskutečněných jinými společnostmi ze skupiny za stejnými účely.

Osobní údaje poskytnuté Uživatelem, které požadují zaslání informačního materiálu (brožury, informační materiály apod.) se používají pouze k provedení požadované služby a jsou předány třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné pro tyto účely (společnosti, které poskytují poštovní služby, označování, přeprava).

Kromě těchto okolností nebudou údaje předávány ani poskytnuty nikomu, s výjimkou případů, kdy jsou poskytnuty na základě smlouvy nebo se souhlasem dotyčné strany. V tomto ohledu mohou být osobní údaje předány třetím stranám, avšak pouze a pouze za předpokladu, že:

  • existuje výslovný souhlas se sdílením údajů se třetími stranami;
  • je potřeba sdílet informace s třetími stranami za účelem poskytnutí požadované služby;
  • je to potřebné ke splnění požadavků orgánů veřejné bezpečnosti.

Žádné údaje odvozené z webové služby nebudou dále šířeny.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Osoby, jichž se osobní údaje týkají, mohou kdykoli uplatňovat práva, která jim byla přiznána platnými právními předpisy § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o ekektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a články 15 až 22 nařízení (EU) 2016/679, včetně práva na přístup, práva na opravu, práva na výmaz, práva na omezení zpracování, práva obdržet oznámení v případě opravy nebo vymazání osobních údajů, práva na přenositelnost údajů, práva vznášet námitky a práva nepodléhat rozhodnutí založenému výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD POLITIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

BFF Ceska republica s.r.o. pravidelně přezkoumává obsah tohoto dokumentu tak, aby byl v souladu s legislativní, organizační nebo technologickou regulací vývoje.

OTÁZKY, STÍŽNOSTI A NÁVRHY

BFF Ceska republica s.r.o. jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) pro Skupinu, který je dostupný na následující adrese: dpo@bffgroup.com.

Kdo má zájem získat další informace, přispět návrhy nebo předložit stížnosti nebo námitky ohledně zásad ochrany osobních údajů společnosti nebo způsobu zpracování BFF Ceska republica s.r.o. osobních údajů, může tak učinit písemně na výše uvedené adrese.